Profil studie

Obr. 1. Přehled dotazníků

Obr. 2. Časová osa studie

Kdy?

1988–1991   pilotní projekt s malým počtem účastníků
1991–2011   sběr dat
2012–dosud   validace, analýza a interpretace dat

Kdo?

1988–2011   byl národním koordinátorem studie doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
2012–dosud   koordinuje studii Výkonná rada ELSPAC

Kde?

1991–2002   Výzkumný ústav zdraví dítěte
2002–2006   Oddělení preventivní a sociální pediatrie Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU
2007–2011   Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU
2007–dosud   Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU
2012–dosud   Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz MU

Jak?

Sběr informací studie ELSPAC probíhal především formou dotazníkových šetření (obrázek 1), přímých vyšetření v ambulanci ELSPAC a na spolupracujících pracovištích Masarykovy univerzity v Brně. Dotazníky byly postupně vyplněny ve 13 časových bodech (obrázek 2).